I Tappinate da za Cuncittina – ” Novara-Trapani 4-1– …un tempu sulu !

novara tp

L’ havia rittu Sesse meu chi eranu mazziani ! E veru fu ! Turnamu di Novare comu a Santu Liberanti, chi coffe chine e chi manu vacanti . Onestamenta u Novare è na squadra fotte, secunnu mia a megghiu chi emu n’cuntratu. Nu pimu tempu, finu a mezz’ura iucavamu sulu niautri, poi sciu fora u Novare e niautre ci rettimu a manu a fallu . Sesse meu , doppu a 

pattita, s’incazzau assae e appe raggiune picchì un putemu firmarini o fattu chi un c’era u carcio d’angolo e iddri signaru picchì un ci ponnu essiri autri golla regalate na sta manera. Cettu u Novare pigghiau du travesse e dra ravante ave, a differenza nostra, attaccante chi a porta a virinu mentri i nostri virinu sulu i porte du spogliatoio e na pocu chi un iocanu ma s’ammuccanu quantu varagnau cinqu operaie, virinu sulu chiddre di ristorante …e  si struppianu .

Già u vantaggio du Novare fu asinu. Rizzatu aisau a manu a usu vaddiabbana e ci rialammu u rigore; pi futtuna chi u stesse Rizzate fici subbito gollo ma poi, o solito, a varca abbuccau ! C’è ri capire picchì succerinu sti crolle di testa, Sesse u sape e secunnu mia si a na pocu iucatura ci pare di sentisi sa soccu, fussi bonu chi o s’addrizzanu o s’arriposanu. Scozzarelle, pi fare un esempie, è cosa di pigghiallu a timpulate e poi quannu i manu pincipianu a bbruciare, accuminciare chi tappinate !  Si fusse pi mia a sti campiuna da Culummara i facisse assittare n’ tribuna e facisse iucare i picciotte a usu Cavagne e Raffalle chi hannu i pere bone ma si ghiocanu picca un putemu aspittare i miracule. Sesse s’ave a mettire n’testa chi  chissi ave e cu chissi ave a cummattire a menu che u cumannante un mette i manu n’sacchetta e accatta quarcunu. A difesa tinni bonu nu pimu tempu, poi si scuagghiau e ave a essiri l’allenature a sapire picchì hannu sti amme moddre, unn’è cu pozzu sapiri iò chi sugnu tappinara ? Na cosa chi vulissi sapire di Sesse è picchì ave a ghiucare sempe Moltalto. Picciotto bonu e caro , ci mette l’anima u sangiulianoto ma si avemu Nadarevicce chi u pallune u sape teniri bone e chissa era partita pi unu comu a iddru, picchì un nu fici iucare?

Stu Trapane fa addivintare scimuniti a niautri chi u vulemu bene. Un corpu ti fa partite di sturdire, n’autru corpu s’immiacanu di vinu scarsu e fitianu ! Doppu a vittoria ( cu tafanaru ) di Salenno, ci fu cu schisse chi un s’avia chiù a dire chi aviamu u male di trasferta. Si vire chi cu u risse ni sape di fabbollo quantu iò sacciu purtare n’aeroplane. Fattu sta chi u Trapane fora casa fa arrimuddare i rinocchia e u signiò Faggiane s’avisse fare assentire pi sapire si accattamu quarcunu e quarcunu ci fusse chi vulisse venire o pi megghiu rire turnare arrè n’ Trapane ci fusse , oppuru ni stuiamu u mussu , sperannu sulu chi u liccise un ni porta quarche tatau chi iddru rice è un campiune ! Stionnu iucau Tellizze e soprattutte nu pimu tempu si vitte. L’esperienze fa assae e Chistian n’ave ri vinnire ma poi..s’astutatu a luce a tutta a quatra e un si sape picchì e cu fu chi ammaccau u nterrutture ! Comunquo ora pinzamu a sabbatu contru a Pro Veccelle chi fora casa ioca megghiu di rintra. Rizzate risse chi ave a essire a pattita da svolta. E soccu emu a svutare ? U coddru da cammisa comu facia iò chi facia a custurera? Stu filme l’haiu vistu. Fitiamu fora casa e poi n’casa bummiamu , poi turnamu fora casa e fitiamu arrè ! A mia un m’interessanu i svote, haiu a pissione auta e si mi svotu troppu mi firria a testa . L’emu a finire cu sti partite chi pigghianu pi fissa i tifose chi vannu n’trasferta. Si fora casa avite a fitiare, facite un comunicate accussì i gente un spenninu picciuli pi fare viagge e turnare n’cuttumate ! Chi piemontese di Veccelle chi na vota vincianu scudette, emu a ciccare di vincire picchì poi avemu u Crotone capolisto fora casa e u Bare o Provincialo chi sunnu pattite rifficile assae e comu ricia me maritu Iachino (requeimatennammiceddrasua) c’è r’alliccarisi a pipia comu i cani !

Trapanise, sabbatu tutte o stadio e un fate i vili tammurina !

Fozza Trapane sempe !

Lascia un Commento