I Tappinate da za Cuncittina – ” Trapani – Pro Vercelli 1-1 ” – Si ioca sempre !

serse cosmi

Ma itive a fari schifiare ! I nevve acchiananu a viriri cetti cose . Siccomu semu cumminti chi l’autri squatre scinninu n’Trapani pi mangiarise l’ovu ri tunnu, i lassammu iucare !

Cettu nu pimu tempu a Proveccelle pigghiau un palu ma niautre aviamu signatu cu Curunateddru nostru . Iò un nu sacciu soccu ci runanu a mangiare e iucatura , sacciu sulu chi Citre avia un pititto veru sbummicatu p’ammuccarisi du golla. Nu secunnu ci putia rare un vasune o purtere tantu era vicinu ma iddru fici a cosa chiù difficile …inzittallu nu biddricu !

A ti vogghiu e un ti vogghiu, finiu u pimu tempu  ma nu secunnu soccu ficimu ? Ni misimu a difennire u gollicedru. Cettu, niautre si sape, avemu a megghiu difesa du munnu e quinti ni putemu pimmettire  di stare rarrè e di farici fare a Proveccelle soccu vulia e accusì’, datu chi sciu Tellizze e trasiu u zu Musciu Pagliarule , iddri fannu un crosse e niautre lassamu sulu sulu  u centravante Berette. Derresto un ci  semu abituate ad avire un centravante nall’allenamente e accussì quannu ni viremu unu pinsamu chi è drocu picchiì sta aspittannu l’otobusso, u 2 russu , chiddru chi facia u gru du Cimiteru !

Sesse s’incazzau e chissu u sapemu ma ciatu meu ave a cummincire o cumannante chi cu sta squatra arrivamu dritte ne pleioutte autru chi sarvezza. Cosme l’avisse a sapire  picchì sta squatra fitia rarrè e ravanti e si sta partita l’avissimu iucata fora casa o contru na squatra chiù forte , piddiamu armenu cinque golla !

Un ni scurdamu chi a pima vota chi ni ficimu abbirire ravante a potta da Proveccelle fu vessu a mezz’ura du pimu tempu e pi na squatra chi ghioca n’casa e contru unn’have  Bayerno di Monache , mi pare chi quarchi cosa un funziona !

I pattite si vncinu signannu no facennu iucare all’autre e si vulemu essiri oneste a Proveccelle unn’arrubbau nente.

U probrema semu niautre, c’è picca di rire . A serie B ave u girone di ritonnu sempe chiù riffcile. A gennaio i squatre si rinfozzanu e una a usu u Spezia chi pirora è comu a niautre, po’ recuperare e accussì arrivessa. Un ni scurdamu chi nell’autri ru campionati chi emu fattu, emu cummattutu pi salvarine e aviamu chiù punta ri ora. Si pinzamu, u ricu arrè , chi emu vinciutu sulu a Salenno cu un botta di cu…cuzza ! Poi emu fitiatu ( sulu a Cesena iucammu bonu ) e cu squatre fracche a usu Como e Ascoli  turnamu trionafura picchì un pessimu ! Iò sugnu pioccupata assae picchì si un’ abbissamu u ciriveddru , o ritonnu viremu succi viddi. A società  s’ave a fari sentire picchì è veru chi i iucatura custanu ma si un fai a spisa, stai addiunu !

Sesse parlau di furtuna, di arbitre chi foru pignole e autri bacarate ! Sesse meu u sai chi ti vogghiu bene ma chissu su scusante ! U riciste tu stessu chi ave quattru vote chi facemu golla n’casa e ni facemu pareggiare e un mi pare chi a curpa è sempe di l’arbitre. U fattu è chi niautri ammuttamu ma cu sta squatra fracca ravanti e rarrè, a strada pi salvarine è chiatta comu acchianata Sant’Anna !

Sesse risse chi non eravamo al “ top “ . Ma soccu è stu toppo ? U marito da tuppa ?

Poi e chissu un mi piaciu, sa pigghiau cu chiddri chi doppu un quartu r’ura fiscaru a squatra e parlau ca Proveccelle ave sette scudette e chi un ci piaciu comu si cumputtaru na pocu di tifosa. Poi essennu n’cazzatu chiuriu u n’contru chi gionnaliste. E chissu unn’è giustu ! Sesse Cosme ricoddate chi n’ Trapane avemu tante difette , ma vulissi virire unni trovi na tifoseria chi avi na pacienza comu  a nostra ! Unu comu a Sodigne chi fa soccu vole n’ Trapane, s’avisse statu a Verone, astura l’avissiru appizzatu nall’Arena ! Va virite soccu ficiru i tifose ad Ascole contru a squatra r’iddre ? Ciatu me,  secunnu tia nu pimu tempu ficimu na bella partita? O ti viriste a partita ca pleistacion oppuru rice na cosa e poi ti maravigghi. Riciste chi fu u chiù tintu Trapane chi emu vistu n’casa e poi ti runculì di tifose ? Nonzi, nun ci semu accussì. Pigghiate i tò resposnabilità e i giornaliste s’arrispettanu pi comu idri arrispettanu a tia ! Stasira  i tappinate sunnu tutte pi tia picchì si tu chi hai u pusu da squatra e si fitiammu a curpa di cu è ? Da bonanima di me marito Iachino ( requiematennammiceddrasua )?

 Doppu parlau Foscarine chi haiu accanusciutu quannu era cu Cittadelle e secunnu mia è l’allenature chiù erucatu chi c’è na serie A e na serie B. Mai na parola suverchiu, mai scuse, mai curpe all’autre . Tutte avissiru a pigghiare esempio r’iddru, picchi pima ri essiri allenature s’ave a essiri signori e abbannunare na conferenza stampa na sta manera un mi pari giustu !

Ora emu mecculi sira a Crotone e poi chiuremu u iornu 27 contru u Bari. Teccà te ! E chi v’ha dire ? Comu si vire si cunta , sacciu sulu chi su du pattute veru rifficili . Emu sulu circari di iucare e di tirare fora l’attribute. U pallune è tunnu e tuttu po’ succerire ma ricoddative, iucatura e allenatura, chi si ioca unnici contra a unnici e si ioca però sino a quannu l’arbitru un vi manna sutta a doccia  a vivire u bicchiere di ramigna ! Fozza Trapane !

Lascia un Commento