I Tappinate da za Cuncittina – ” Crotone -Trapani 0-0 ; Trapani-Bari 1-0 ” – Finemu chi botti !

AMICO TP BA

Sapennu chi aviamu a ghiucare cu Crotono e cu Bare c’avissimu misu a firma pi du punta e mmece n’arrivaru quattru e sulu pi sfurtuna, pi un nire n’atra cosa, un ni purtammu sei !

Doppu a pattita  ca Pro Veccelle, unni Sesse s’avia n’cazzatu cu tutte e un sapennu soccu rire, avia parlatu di sette scudette di piemuntise e lassau n tririce i gionnaliste, si vire chi quannu  u lunnire  vitte arrè i iucatura c’appe a fare n’alliscia bussu di chiddri chi addiventassiru bianchi i capiddri a un picciriddru di ott’anni !

Fattu sta chi u Trapane chi emu vistu iucare contru u Crotono e contru u Bare fu na squatra cu tantu di attribute ( sempi pi un nire n’atra cosa ) e i risuttate si vittiru e arrivaru.

All’antiviggilia di Natale ( sempi corpu di sangu a fa ghiucare i picciotte na sti date ) u Trapani iucau n’casa di chiddra chi tannu era a capolista du campionato: u Crotono.  Na partita chi un sulu cumannammu ma chi si u tiru du nicareddru meu (Curunate) avisse trasutu anze chi n’zittare u palu, secunnu mia Sesse s’immiacava e turnava n’ Trapane a pere ! Na patttita di Crotono foru tutte brave e cette momente mi passe chi o posto di Pagliarule c’era Cannavare dei Mondiale chi vincemu n Gemmania nu 2006. Era a tutti i banne e li fimmava tutte. Uno po’ dire ma comu Za Cuncittina un nu schisse lei chi era “ Muscio”? Cettu cu schisse ma iò sugnu tifosa du Trapane e si un picciottu ioca bonu u ricu ma si fitia l’ha dire u stessu. A usu comu quannu si mangia a pasta squarata n’casa di soggira . Chi fa si l’agghiutte o ciù rice ? Iò ciù ricia sempe a bonanima ra matre di me maritu Iachino ( requiematennammiceddrasua ) . E contru u Bare, Pagliarulcannavare s’ arripitio. N’autru partitune. E cu iddru tutte a difesa e speciarmente u puttere Nicolasse chi contru u Bare fice na pocu parate veramente  mpottante ! Si a Crotono avissimu avutu quarche attaccante avissimu vinciutu. Bonu fici Sesse meu ( quannu ioca male ci levu u meu ) a livare a Crotono  a Citre doppu u pimu tempu. Si unu un sta bonu o macari avi dri cose è inutilo chi ghioca. Montalto, u sangiulianoto nostru, fici soccu avia e putia  fare, tenisi a palla e fari iucare a squatra. N’ Calabria mi piaceru assae  Cavagne e Raffaelle e fici bonu a lassari u nivvuseddru Scozzarelle in panchine, tantu chi contru u Bare iucau bonu e miraculu…un si fici ammonire ! Si contru u Crotono fui cuntenta e passai u bello Natalo, mi rispiacu pi Maurizie meu u palemmitanu ! Mancu tempu di trasire e Ciaramitare si struppiau ! E corpu di sangu ! E chi ci ficiru a cosa fatta ? Iò na cosa un na capisciu. E’ sulu sfurtuna o nece c’esti un problema di recupere? Tellizze trasie doppu l’infottunie e si struppiau arrè. Ciaramitare puru! E chi sacciu ? Speramu sulu chi pi l’annu novo s’arripigghianu tutti rue e ponnu iucare. A proposito di infottune,  liggive quarchi iornu fa chi Sodigne era “ ai box “. Io un nu sacciu u n’ghise, ma box chi vene a dire ? Lu vitte ne fotografi chi capiddre pittate a usu biunnu o griggio, assittau ne tauline de ristorante. Senti a mia , ciatu meu, si si struppiatu … di amme parlu) riccillu a società e ti fai pristare a quarche squatra, accussì libberi un postu pi quarche iucature .

Comunquo, contru u Bare vitte na squatra misa bona n’campu, senza cacareddra a difesa e Fazie fici u pimo impottanto gollo cu Trapane e si avissimu vinciutu cu chiù golla un ni putiamu rire nente ! E si taliamu chi iucatura have u Bare e quantu spinniu, emu a essiri cuntente du vote!

Fattu sta, tirituppiti e tiritappiti, chi chiuremu u girone d’antata cu 29 punta e chi un su picca. Av’annu chiuremu a trenta punte e na pocu un si l’aspittavanu e un c’appe a fare piacire. Parlu di na  pocu chiummiste trapanisi, chi hannu sempi a testa all’allenature du Brescie, s’avissiru spacasiatu si chiuriamu a vinticincu punta. Va sentili ! Ora chi chiuremu quase comu all’annu scossu ( e Sesse un s’annaca ) , sugnu sicura chi unn’havennu na squatra scoppiata ne amme comu a chiddra , avemu quarchi bona spiranza di salvarini pima possibilo !

Ora viremu si cull’annu novu u Cummanante ave a possibilità di spennire tanticchia e viremu si Faggiane attrova quarchi cosa. Abbasta chi un pigghiamu pacche accullate o iucatura struppiate, ni sivvisse veramento quarche rinfozzo.

Ora pirò n’arripusamu pi na vintina di iorna. U Trapane nostru ni fice passare u beddru Natalo e ni piparamu pi un beddru Capurannu.

A Sesse meu, a tutte i iucatura e ai dirigente e a cu travagghia pa squatra un meritate ripose e n’attruvamu tutte cull’annu novu. Pi stu fine r’annu i tappine un mi sevvino, e nostre picciotte granate ci rugnu u vasune . Ora arripusative e viremu si nu 2016 ni putemu addivettire. Veru è chi niautri emu a pinzare a salvarine ma , picciotti mei, comu ricia Cinirentola nu cattone anemato di Ualt Disneo… cette vote i sogne ponnu addivintare rialtà !

Aucure a tutte i tifose du Trapane Calcio e l’aucurio che anchi i 2016 pozza essiri un anno granata !

Fozza Trapane sempe !

P.s. – cioè Posti schitto – Si propria vuliti muddrari quarchi tappinata…ci su sempi i ciaciari chi n’cuttumanu a taliare a tilivisione !

Un pensiero su “I Tappinate da za Cuncittina – ” Crotone -Trapani 0-0 ; Trapani-Bari 1-0 ” – Finemu chi botti !

  1. NESSUN COMMENTO,BEPPINO TARTARO IN A ZA CUNCITTINA E’ UNICO.Approfitto per AUGURARVI A TUTTI VOI FRATELLI GRANATA CON LE RISPETTIVE VOSTRE CARE FAMIGLIE,DI TRASCORRERE UN SERENO E FELICE ANNO 2 0 1 6…….Gaetano SPOLA e famiglia

Lascia un Commento