Pagelline e tappinate di fine 2015 – a cura da Za Cuncittina

capodanno-2016

L’annu sta finennu e mi pare erocato farici i pagelline o Trapane Calcio .

I vote sunnu arrivessa da scola. Cu pigghia picca tappinate è chiù bravu. A na pocu chi hannu state struppiate o hannu iucatu picca, mancu na tappinata e un premio di consolaziono ! Accuminciamu : 

NICOLASSE – Ha ghiucato sempe e n’porta un fa pigghiare scantazze. Vu ricoddate l’annu scosso ? C’era Gomisse chi satava comu n’ariddru ma ogni tantu paria un pappagghiune e a risevva c’era Marcono chi quannu l’avversare tiravanu n’porta i tifose si mittianu a fare u Rosario.  Av’annu cu Nicolasse semu sicure. Bravu veru! Ci rugnu na tappinata sula !

 ACCARDE  -  Canuscive a so cucino a Cesene ma iddru pirora ha ghiucatu veru picca. Un ci pozzu rare  nuddra tappina e allura ci ricalo na fotocrafia mia ca dedica.

 FAZIE  - Quannu u pigghiammu avia caputu pi comu iucava chi era u sinnacu di prima datu chi u zu Mommo canusce bonu o Cumammante Moracio. Poi, araciu araciu, s’arripigghiau e finiu u girono d’antata iucannu bonu e contru u Bare fici u primo gollo cu Trapane, un gollo impottanto.Manteniti accussì e macari i du tappinate chi ti rugnu comu votu ponnu addivintare una!

 PAGLIARULE – N’ zemmula a Nine Daì ( chi unn’ha pututu iucare picchì struppiatu ) esti l’unico chi arristau da squatra chi acchianau in seria B. Accuminciau a trasi e nesci, quarchi partita a ti viu e un ti viu,  chiossae un ti viu ) ma nu finale iucau veru bonu . Ave a essiri sciarriatu cu varveri picchì a varva un sa fa mai! Du  tappinate pu capitano ma si ghioca pi comu iucau nu finale da staciune ci ni levu una !

 PERTICONO -  A taliallu fa scantare. Pare un sordato romano ( derresto si chiama accussì ) pronte pu combattimente. Fici u gollo impottanto contro u Come n ‘ Coppa Italie e quannu è misu na difesa ioca sempe bene. . Pi mia esti un iucature di serie A ma guai si ti nni vai ! Ti sbennu ! Una tappinata !

 RIZZATE – A mia mi ricodda Zanette, chiddru chi iucava cull’Interre. Piccioto erucatu, mai sciarreru, secunnu mia po’ addivintari na bannera di sta squatra. Ha ghiucatu sempe comu a Nicolasse e mi rissiru chi na stiorna chi un si ioca tuppulia a porta du Provincialo, e trase pi fare quattru gira campo ! Una  tappinata pi Simono !

 SCOGNAMIGLIE – Ditta n ‘senso bonu è n’ armalo. Un cinn’è canigghia ! Unni c’è Gennare un si passa. Na difesa chi ogni tante si scodda chi ci su l’avversare , iddru a so parte a fa sempre bona. Ha fattu puru tri golla ! Una  tappinata !

 TERLIZZE -  I tifose fimmine sunnu nnamurate r’iddru e chiamale fissa ! Ave espirienza e na dru picca chi potte iucare , pima di struppiarisi arrè , a difesa era chiossae sicura. Spiramu chi cull’annu novu s’arripigghia e ghioca. Na tappinata sula pi incoraggiamente !

 BARILLE -  A parte dri capiddri a usu addruzzu chi un si ponnu taliare e a parte l’infottunio, non mi ha piacioto tanto. I pere l‘have bone e di iddru vulemu sulu cose o so livello. Comu tante chi s’hannu struppiatu , spiramu chi cu 2016 po’ ghiucare ! Tri tappinate!

 BASSE –  Ci capitanu tutte a iddru Un picciottu veru sfurtunatu , giuriziusu , sempi a disposziono e mai polemicoso.  Simune meu, senti a mia passa di l’arciprete e fatti fare na binirizone ! A tia rare na tappinata fusse punizione. Ti rugnu  un vasune e l’aucure di tutte i tifose e ti vulemu virire arrè iucare !

 CAVAGNE – Ave un nomu curiusu “ Jenis “ chi un ma firu a dillu !Secunnu mia esti na specia di Caldare chi aviamu l’ annu scorso. Ha ghiucatu picca ma na dru picca si vire chi have qualità ne pere .  Scummissa n’capu chi di ca  a quarche anno u vuremu ne ficurina Panine di serie A ? Na tappinata sula  ma na ricina ci li moddru a to patre e a to matre pi stu nomu curiusu chi ti misiru !

 CIARAMITARE – U palemmitanu meu fa sempi a diferenza. Esti un professionista serio e n’semmula a Terlizze è na specia di allenature n’campu. Si struppiau e poi iucau. Mancu u tempu di allurdarisi i scarpe e si struppiau arrè ! Maurizie na tappinata pi tia . Guarisce presto. Ti aspittamo !

 CORONADE -  Emu a rincraziare a Gaucce e puru a Faggiane si u nicareddu brasiliane ioca cu niautre. U bellu è chi avia  fare a risevva di Sodigne ! Comu tante brasiliane, cu pallune fa soccu vole . Quannu è di iunnata un cinn’è pi nuddru. E’ giovino e po’ sulu miglioraro e iucare cu Cosme ci fa sulu bene. Na tappinata ma ricoddati di passari u pallune !

 SODIGNE -  Arrivau n’Trapane a usu Maradone ma ha ghiucatu mezz’ura! Fosse arrivau picchì u Brescia pi pigghiarise a Boscaglie sinn’ havia a libirtari e nu muddrau ! Un iucature si vire pima pi soccu fa fora du campu . Pi tia mancu na tappina ma no picchì si bravo ma picchì i tappine sunnu titolo di merito e tu soccu ti meriti ? Buon appetite !

 ERAME –  Araciu araciu, senza ammuttare e senza vuciare ha addivintato un iocatore impottanto pe il centrocampe.  Cottrasta, cottruisce, sufuna in porta. A so parte a fa sempe ! A Mikko su

SCOZZARELLE  - Mi rispiace ciatu meu ma a tia quattru tappine un ti li leva nuddru ! U Trapane fici di tutto pi pigghiarisillu, Cosme ave na grandi stima e Matteo i pere l’ave bone , sulu chi i pere c’hannu a sevvire pi ghiucare e non pi fare falle ( chiossae asine ) e farisi ittare fora o accogghire catteline gialle ! Pi mia putissi essiri a usu comp’era Pillo ca Juventusse ma pi comu hai iucato sinu a ora si di lignate !

 RAFFAELLE – Ave u cognomo famoso comu u pitture chi pittava ne chiese na vota ! Di Raffelle putemu rire i stesse cose di Cavagne . Sempri pronte, si vire chi have qualità e intelligenze tattighe. Ricoddativi di ficurine Panine tra quarchi anno in serie A. C’attruvamu puru a iddru ! Na tappinata sula !

 CITRE – L’annu scossu unn’era bonu fosse picchì unn’era cumpare di nuddru ! Nicole un ni po’ chiù di sentisi paragonate a dru iucature du Baccellone e ave raggiune ! Ha stato la nostra unica punta e suo esti u gollo nu so stadio ( Salenno ) chi n’ha dato l’uniche tri punta fora casa . E’ giovino e si acciancu r’iddru ci fusse n’attaccanto di catecoria ni facisse chiossae. Na tappinata puru si nu finalo du girono  d’ antata eri stancu e s’anmuccau golla !

DE VITE – Ha ghiucato un quartu r’ura e fice un gollo contru u Vicenza , ma dru picca chi ha ghiucato ha stato biavo. Na tappinata sula pi dra rizza.

 MONTALTE – U “ sangiulianoto “ ci mette l’anima quannu ioca . A patte dri tatuagge chi pare chi ghioca sempi cu un coccotrille appizzatu ne vrazza, si sulu signasse fusse na maravigghia ! Speramu chi nu ritonno, passata l’imozione di iucare na so squatra, a etta rintra ! Du tappinate ma un pigghiaritilla a malo.

 NADAREVICCE – Chiossae struppiatu chi n’campo, quannu ave ana di iucare fa a differenza, quannu c’abbutta, megghiu lasallu assittatu !  Iucature di qualità e impottanto. Du tappinate !

 SPARACELLE – Ha ghiucatu picca pi avire tappinate ma è picciottu e po’ crisciri sicuramente !  Na tappinata pi erucazione.

 TORREGROSSE – Accuminciau veru bonu cu du golla anchi si s’ammuccau u rigoro chi navisse fattu battere u Cagliare n’ Coppe Italie ma su cose chi succerino ! Si struppiau e ghiucau picca ! Du tappinate quantu i golla fatte ! .

 SESSE COSME -  Senza r’iddru a st’ura fussimu na Lega Pro. Allenature di asperienza, si tutte i iucatura avissiru u so carattere, i partite durassiru tri ura e nuddru fusse stancu ! Sape quannu a squatra fitia e sape comu elogiare i so picciotte !  Semu furtunate avire unu comu a Sesse ! Du tappinate però ci l’haiu a dare. Una picchì i picciotte giovane li fa ghiucare picca e una picchì un sapennu soccu rire doppu a patita ca Pro Veccelle parlau chi chiddre avianu vinciutu sette scudette e magari puru 100 euro o “ gratta e vince “ e poi lassau n’tririci i gionnaliste ! E io’ cu sintia a radio, arristai alluccuta !  Un ti scantare Sesse meu chi si tuttu va comu ricu iò….mancu na tappina ti pigghi a maggio !

 FAGGIANE – Di quant’ave chi Moracio ha avuto chiffare, nu Trapane fa tutti cose Danielo. Chiure a porta, fa a spisa, cancia a bombola, inche l’acqua, mette a lavatrice, stenne i robbe, li pieca, li stira, li mette ne casciuna, porta u cane no veterinario, ci fa fare u giro, accumpagna i picciriddri a scola, o catechismo e poi a fare ginnastica !  Di carattere è n’cazzusu e si siddria subbitu ma esti u bravu picciottu ma megghiu lassarici virire i partite da tribuna. N’’campu quannu s’assetta a panchina ci pare rura , si runculia e si fa ittare fora ! Daniele a zia tua, fai u biavo , leva quarchi paccu ch’avemu e attrova quarchi bonu iucature . Comunquo crazie a nome dei tifose !

 MORACIO  E FAMIGGHIA – St’ annu s’hannu vistu chiù picca. Na pocu ricinu chi hannu probreme chi varche in Spagna, autru ricinu chi u cumannante ave probleme di salute , fattu sta chi u Trapani nostru, a livello di società ha stato primiata  e chissu è meritu principalo du cumannante nostru e di so cullabboratura !  Na tappina pi iddru ? Ma chi babbiamu ? Na statua ci vole e di ca a cent’anne u nomu du stadio !

 MAZZARELLE – Ogni vota cu viu n’tilivisione u dutture nostru, quannu i squadri trasinu, beddru tisu tisu mi fa venire tante ricodde ! L’avissiru a n’quadrare quannu si struppia unu di nostre e care a dru latu unn’è misa a panchina. Iddru spera sempe chi u iucature s’aisa , masinnò di cursa, a usu cavaddruzzu zoppu, arriva unni c’è u iucature nostru !   Pippinu meu, si a storia du Trapane ! Na tappina ta rugnu e puru di lignu ma sulu si ti nni vai ! Guai si ti move !

 SINTETICHE E INFOTTUNE – Na pocu ricinu chi un campu un ci trase nente , iò sacciu sulu chi na pocu iucatura si struppianu mentri fannu allenamente e un c’esti n’infortunio chi dura chiù picca di ru misi ! Na tappinata, anzi na carrittata di tappinate e cuppinate  di lignu, pitratuna e siggiatuna a cu fice stu campu chi fa sparagnare pa manutenziona ma fa spennire picciule chi duttura !

 TIFOSE DA CUVVA  –  Picciotti mei a viautri autru chi monumento.Picca fusse !Sulu vasuna ma no mei chi sugnu vecchia e senza rintera ma vasuna di beddre picciotte e beddri picciotti. Senza di viautri un ci fussi sta squatra, un ci fussiru sti emozione chi ni rate. Fosse picchì sugnu trapanisa ma pi mia site a megghiu tifoseria du munnu !

 E pi chiurire, aucure a tutte i tifose du Trapane pecchè il 2016 pozza essiri ancora una vorta, un anne GRANATA !

Fozza Trapane sempe !

Lascia un Commento